Sơn La công bố tiêu chí đánh giá xếp hạng về ứng dụng CNTT tại địa phương

08:24 PM 15/11/2019 In bài viết

Theo Quyết định này, kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin theo quy định này là một cơ sở đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Vẫn theo Quyết định ố 1535/QĐ-UBND của Sơn La, hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế triển khai tại đơn vị, báo cáo kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25 tháng 10. Cơ quan, đơn vị nào gửi báo cáo chậm (sau 5 ngày kể từ ngày 25 tháng 10 hàng năm) hoặc không gửi báo cáo thì xem như không được đánh giá, xếp hạng và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh do không thực hiện nghiêm túc Quy định này.

Trên cơ sở kết quả báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm định, xác minh số liệu. Sau khi có kết quả thẩm định, xác minh, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp số liệu, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh vào tháng 12 của năm đánh giá.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các tiêu chí, hạng mục, quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 5 Quy định này. Điểm đánh giá sau đó sẽ được sử dụng để xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của từng cơ quan.

Các mức Tốt, Khá, Trung bình và Yếu được xác định như sau : mức Tốt: là đơn vị có tổng điểm đạt từ 85 điểm trở lên; mức Khá: Là đơn vị có tổng điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm; mức Trung bình: Là đơn vị có tổng điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; mức Yếu: Là đơn vị có tổng điểm dưới 50 điểm.
 

Tuấn Trần