Một số kết quả nỗi bật trong việc triển khai Chương trình mục tiêu CNTT tại Lâm Đồng

03:23 PM 13/11/2019 In bài viết

Cùng với triển khai chương trình mục tiêu công nghệ thông tin, triển khai thực hiện các nghị quyết của TW Đảng, Chính phủ , Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh. 

Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử cấp Tỉnh do đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh. Hàng năm ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, các chỉ đạo về nhiệm vụ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh  Lâm Đồng một cách  kịp thời. 

Về một số kết quả ứng dụng công nghệ thông tin nỗi bật trên địa bàn Tỉnh: Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông được quan tâm đầu tư xây dựng khá hiện đại, đồng bộ, kết nối chia sẽ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Các hệ thống thông tin dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử ngày càng được hoàn thiện mang lại hiệu quả bước đầu trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong các cơ quan nhà nước và xã hội: 100% cán bộ công chức, viên chức có máy tính làm việc; 100% cơ quan đơn vị cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã có mạng LAN được duy trì ổn định, kết nối mạng Internet cáp quang tốc độ cao, đảm bảo công tác quản lý, điều hành qua môi trường mạng; 100% các đơn vị cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện có trang tin.

Hệ thống mạng Campus được đầu tư và đưa vào hoạt động tập trung, đến nay có trên 1.700 người dùng, 54 máy chủ, 2 đường truyền chuyên dụng, 37 đường kết nối Internet của 54 đơn vị (18 đơn vị cấp sở, 36 đơn vị trực thuộc sở) hoạt động trong khu hành chính tập trung của tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng dành riêng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được cáp quang hóa đồng bộ đến 59 cơ quan cấp tỉnh và 12 đơn vị cấp huyện và 147 đơn vị cấp xã.  

Hệ thống phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến sử dụng đường truyền cáp quang đã được triển khai lắp đặt tại 33 điểm cầu trên địa bàn toàn Tỉnh đảm bảo điều kiện về kỹ thuật cho tất cả các cuộc họp của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng với các đơn vị trong tỉnh; góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí; hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân Tỉnh một cách nhanh chóng, kịp thời.

Đầu tư xây dựng hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt và một số điểm giao thông trọng điểm trên quốc lộ 20 đã góp phần nâng cao năng lực quản lý cho lực lượng cảnh sát giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, chia sẽ thông tin giao thông, phối hợp và xử lý các tình huống khẩn cấp một cách chủ động và hiệu quả.

Hệ thống một một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến: Lâm Đồng đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến dùng chung tại địa chỉ www.motcua.lamdong.gov.vn, đến nay đã triển khai thống nhất đến 20/20 cơ quan cấp tỉnh, 12/12 ủy ban nhân dân cấp huyện, 147/147 ủy ban nhân dân cấp xã. Hệ thống đã cung cấp đăng tải được 1.443 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 323 thủ tục hành chính cấp huyện; 138 thủ tục hành chính cấp xã, trong đó, số lượng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 3 là 524 dịch vụ; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 4 là 267 dịch vụ.

Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được kết nối công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng dịch vụ công quốc gia của Chính phủ. Nhìn chung, hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến hoạt động ổn định, hiệu quả giúp việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công khai, công bằng, minh bạch, tăng cường tính trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018 đã tiếp nhận 333.128 hồ sơ đã giải quyết được 312.902 hồ sơ/333.128 hồ sơ, chuyển sang năm 2019 là 9.549 hồ sơ. Trong 9 tháng đầu năm 2019 đã tiếp nhận 328.967 hồ sơ, đã giải quyết đúng và trước hạn là 295.580 hồ sơ đạt tỷ lệ 89,9%, hồ sơ chưa giải quyết là 33.387 hồ sơ, tỷ lệ 10,1%.

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử: Phần lớn hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đều thực hiện qua môi trường mạng, thông qua triển khai các ứng dụng văn phòng điện tử, thư điện tử, chứng thư số. Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước triển khai hệ thống văn phòng điện tử được kết nối liên thông và tích hợp chứng thư số; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tại địa chỉ: mail.lamdong.gov.vn để trao đổi văn bản điện tử; 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử.

Trục kết nối liên thông văn bản điện tử của tỉnh kết nối liên thông bốn cấp gồm: từ các bộ ngành trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Hệ thống được triển khai tập trung đảm bảo tăng cường khả năng bảo mật, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Tính đến cuối tháng 9/2019, tổng số văn bản gửi, nhận qua trục liên thông văn bản nội bộ giữa tất cả các cơ quan trong tỉnh là 185.057 văn bản, trong đó văn bản gửi là 50.624 văn bản, nhận là 134.433 văn bản. Việc gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia của tỉnh Lâm Đồng đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tích hợp chữ ký số đạt 73%. Tính đến cuối tháng 9/2019 có 1.233/1.683 văn bản ký số gửi đến các Bộ, ngành, trung ương trên trục liên thông văn bản quốc gia.     

Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://www.lamdong.gov.vn cung cấp đầy đủ, các thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và của các cơ quan nhà nước nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, phản ánh kịp thời các sự kiện kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội đến đông đảo nhân dân và du khách nhằm thu hút đầu tư, quảng bá du lịch để phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.    

Tóm lại,  Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền của địa phương quan tâm, quyết liệt chỉ đạo triển khai một cách chủ động, tích cực và có hiệu quả. Kết quả của chương trình trong việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch thông tin, giảm thiểu thời gian, tăng cường sự giám sát của công dân đối với tổ chức, tăng cường sự giám sát của cấp trên với cấp dưới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và hiện đại hóa nền hành chính, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, từng bước tiến tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử trên địa bàn Tỉnh.

Đình Thảo (Sở Thông tin & Truyền thông Lâm Đồng)