Đầu tư ứng dụng CNTT tại Sơn La

11:50 AM 15/11/2019 In bài viết

Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ, dự án đầu tư cho ứng dụng CNTT, kết hợp với thực thi các giải pháp về xây dựng môi trường chính sách, tài chính, xây dựng nguồn nhân lực, các giải pháp về công tác tổ chức, cách thức triển khai, tuyên truyền phổ biến,…đã tạo thuận lợi cho hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước từng bước được cải thiện. Tổng mức đầu tư cho các chương trình dự án CNTT trong giai đoạn từ 2016 đến nay khoảng trên 68 tỷ đồng.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh đang vận hành có hiệu quả các hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung, ứng dụng CNTT chuyên ngành phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND các cấp và hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo đó hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đã được chuẩn hóa thành một hệ thống tập trung, duy nhất và đã triển khai tới tất cả các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh; hệ thống Thư điện tử công vụ được nâng cấp, mở rộng thêm dung lượng và đã cấp được trên 8.000 tài khoản cho các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức từ cấp tỉnh xuống đến cấp xã; đã cấp trên 1.500 chứng thư số cho các tổ chức và cá nhân để thực hiện ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử, tài liệu điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước và giao dịch tài chính với các cơ quan thuế, kho bạc nhà nước; Hệ thống Cổng thông tin điện tử gồm Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La và Cổng thông tin điện tử của 20 sở, ngành và 12 UBND huyện, thành phố đã được đầu tư và đăng tải tương đối đầy đủ thông tin giới thiệu về tỉnh, các tin tức thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, các hoạt động trong tỉnh được cập nhật thường xuyên; Hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa được lắp đặt tại tất cả các phòng xử án thuộc Tòa án nhân dân tỉnh và 12 huyện, thành phố và được kết nối tới Ban Nội chính tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Viện trưởng kiểm sát nhân dân các cấp đã giúp cho việc giám sát và tổ chức các phiên tòa được công khai, minh bạch hơn; Hệ thống camera giám sát an ninh được triển khai  tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh và 12 huyện, thành phố với 240 camera giám sát, công tác giám sát an ninh được thực hiện 24/24 ở mọi lúc, mọi nơi; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được xây dựng và từng bước đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến nay các các cơ quan, đơn vị trến địa bàn tỉnh đã cung cấp 1.700 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 401 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 87 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tuy nhiên, là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách địa phương còn rất hạn chế mới đáp ứng được gần 30% chi thường xuyên của tỉnh, vì vậy kinh phí ngân sách đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT còn rất khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai thực hiện Chính quyền điện tử. Vì vậy, để thúc đẩy phát triển hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đáp ứng được các mục tiêu của tỉnh về ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn cho tổ chức, cá nhân.

Tỉnh Sơn La sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới, nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương về công tác triển khai ứng dụng, phát triển CNTT xây dựng Chính quyền điện tử, đặc biệt là người đứng đầu ở các cấp, các ngành; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước và các dịch vụ thanh toán trực tuyến. Tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử để gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước. Thực hiện rà soát, xây dựng hoàn thiện các chính sách, văn bản về triển khai ứng dụng, phát triển CNTT, khai thác sử dụng các phần mềm, hạ tầng CNTT. Tập trung xây dựng hạ tầng CNTT đồng bộ, hiện đại, dùng chung hạ tầng kỹ thuật; Duy trì, cập nhật Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh phiên bản 2.0. Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm nền tảng kết nối và mạng trục dịch vụ của tỉnh (LGSP). Kết nối, liên thông hệ thống các phần mềm chuyên ngành Y tế, Giáo dục, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường…     

Nguyễn Đắc Tĩnh, Phạm Thị Lâm