95% thông tin điều hành của UBND tỉnh Cà Mau được cập nhật lên cổng thông tin điện tử

10:55 AM 13/11/2019 In bài viết

Theo Kế hoạch Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cả Mau, có nhiều công việc liên quan đã được tỉnh Cà Mau triển khai tích cực và đạt được các kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cả Mau trong những năm qua. Góp phần vào thắng lợi chung của chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện chủ trương trên, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng Chính quyền điện tử tại Cà Mau và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng làm nền tảng trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.

Chỉ tiêu ứng dụng CNTT tại Cà Mau

Ngoài việc tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điều hành (VIC) đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn mới ban hành, bảo đảm hoạt động ổn định, phục vụ lâu dài công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính. Tỉnh cũng xây dựng, triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành, phục vụ cho việc quản lý đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, giúp các cấp, các ngành trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu và cùng phối hợp xử lý. Nâng cấp, chuyển đổi để tích hợp các ứng dụng hiện hữu theo Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh và Kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam. Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu phòng ngừa, khắc phục sự cố dữ liệu tỉnh (Drsite).

Đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cà Mau cho biết sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện và triển khai các ứng dụng phục vụ nhu cầu giao dịch trực tuyến cùng với trực tiếp của người dân và doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp có thể kết nối giao dịch trực tuyến bằng nhiều kênh như: Internet, tin nhắn qua mạng điện thoại, trên các thiết bị máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc kiosk tra cứu công cộng.

Ngoài ra tỉnh Cà Mau còn hoàn thiện Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh (Trung tâm hành chính công cấp tỉnh), củng cố, nhân rộng mô hình Một cửa hiện đại cấp huyện, cấp xã để đầy đủ phương tiện phục vụ giao dịch trực tiếp của người dân và doanh nghiệp, theo phương thức một cửa bảo đảm nhanh, gọn, chính xác. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của Cổng Thông tin điện tử để cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ và những quy định mới ban hành. Tăng cường công tác tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, về an toàn thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

Cà Mau cũng đã đặt mục tiêu và phấn đấu hoàn thành 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông (VIC), phần mềm một cửa, một cửa liên thông (ISO điện tử) phục vụ công tác quản lý, điều hành thông qua môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức, viên chức biết khai thác, sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh trong công vụ. 60% các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân các huyện thông qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. 95% thông tin chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh được cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh. 90% văn bản chính thức, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng văn bản điện tử.

Hoàn thành 95% thủ tục hành chính của cấp tỉnh tại Cà Mau được giải quyết tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Trong đó, khoảng 60% thủ tục hành chính được cung cấp từ mức độ 3 trở lên và phấn đấu 30% thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 4. 85% thủ tục hành chính của cấp huyện được đưa vào Bộ phận Một cửa hiện đại của huyện. Trong đó, khoảng 60% thủ tục hành chính được cung cấp từ mức độ 3 trở lên và phấn đấu 20% thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 4.

 Từng bước phát triển Chính quyền điện tử

Tỉnh Cà Mau đã xây dựng hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu phòng ngừa, khắc phục sự cố dữ liệu tỉnh Cà Mau làm giảm nhẹ thiệt hại, tránh gián đoạn hoạt động các hệ thống thông tin thuộc hệ thống Chính quyền điện tử Tỉnh khi có sự cố dữ liệu xảy ra tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh hoặc trong trường hợp phải ngưng hoạt động để bảo trì, hư hỏng phần cứng.

Trong việc phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đến tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, phòng ngừa sự cố, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố máy tính.

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức và viên chức về kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin, về Chính quyền điện tử. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin các nội dung chuyên sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống, an toàn, an ninh thông tin.

Đối với việc phát triển hạ tầng kỹ thuật. Tỉnh Cà Mau tiếp tục hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu hiện có; trang bị, thuê các dịch vụ công nghệ thông tin cần thiết nhằm đảm bảo vận hành liên tục, ổn định của hệ thống; bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu khai thác các hệ thống thông tin có đủ phương tiện (máy tính, máy tính bảng, máy in,...) để sử dụng trong công việc. Bảo đảm 100% các cơ quan có mạng LAN được triển khai theo đúng thiết kế và được quản trị tại chỗ. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin tại Trung tâm lưu trữ dữ liệu và hệ thống các mạng LAN. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thành Bộ phận Một cửa hiện đại; từng bước đầu tư trang thiết bị cần thiết cho cấp xã.

Trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau được uỷ ban nhân dân Tỉnh giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tổng kết, đánh giá, rút ra kinh nghiệm. Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin khác của Tỉnh. Trong khi đó, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư của các dự án có liên quan theo nội dung Kế hoạch này. Rà soát đưa vào quy chế làm việc của cơ quan các quy định về thực hiện nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá về Chính phủ điện tử, xác định và đưa vào nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị các công việc cụ thể khắc phục vụ yêu cầu thông tin của người dân đối với Chính quyền điện tử. 

Trên thực tế, tại Càu Mau, tỉnh này đã và đang sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực để kết nối và khai thác các hệ thống thông tin quốc gia do các Bộ, ngành Trung ương triển khai và nguồn lực bảo đảm sự vận hành liên tục, thông suốt của hệ thống Chính quyền điện tử, Trung tâm dữ liệu của Tỉnh.

Mạnh Đức