Kon Tum phối hợp với Bưu điện đẩy mạnh triển khai trả kết quả TTHC

04:16 PM 18/11/2019 In bài viết

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp (DN), Chủ tịch UBND tỉnh KonTum yêu cầu:

1/ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a) Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách TTHC; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

Các đơn vị, địa phương được kiểm tra triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo kết quả kiểm tra của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 7228/VPCP-KSTT ngày 14/8/2019 để đảm bảo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

b) Tiếp tục nghiên cứu và tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt là Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Nghị định 20/2008/NĐ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP), các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để triển khai nghiêm túc, đúng quy định tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

c) Tập trung chỉ đạo rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và công bố TTHC theo đúng TTHC đã được quy định trong các văn bản QPPL và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước cấp trên, được các bộ, cơ quan ngang bộ công bố theo quy định. 

Khắc phục triệt để tình trạng trình phê duyệt danh mục TTHC chậm theo quy định; TTHC không có trong quy định của Trung ương; quy định thêm hồ sơ, giấy tờ trong giải quyết TTHC.

d) Thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ TTHC theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và báo cáo kết quả giải quyết TTHC kịp thời, chính xác.

Khắc phục tình trạng giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC trễ hạn, trả lại hồ sơ, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, trường hợp trễ hạn do nguyên nhân chủ quan, phải chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi theo quy định.

đ) Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, xã; tiếp tục rà soát, trình phê duyệt danh mục TTHC đưa ra giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo đúng quy định của của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai kiện toàn, xây dựng và bố trí nguồn lực đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã theo đúng qui định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; phấn đấu trong năm 2019 có ít nhất 02 Bộ phận một cửa cấp huyện được đầu tư và đưa vào hoạt động theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

e) Tổ chức kiểm tra tình hình giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý để kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc đối với người dân, DN.

Đồng thời báo cáo, công khai kết quả xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm liên quan đến giải quyết TTHC.

ê) Bố trí công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực công tác, đạo đức tốt, có thái độ lịch sự, hòa nhã khi tiếp công dân.

f) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC do ngành quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định…

g) Đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

l) Thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan mình quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC của tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến giải quyết TTHC cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa phương mình.

m) Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dành thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về nội dung công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

2.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ thành viên, phối hợp tuyên truyền đối về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC chính nhằm phát huy được vai trò giám sát của các cơ quan đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương trong công tác cải cách hành chính.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để tham mưu chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời.

b) Rà soát, đánh giá việc vận hành các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai và kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý những hạn chế, vướng mắc (nếu có); tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tham gia, thực hiện;

c) Phối hợp với Bưu điện tỉnh Kon Tum chuẩn bị nội dung và tham mưu UBND tỉnh tổ chức ký kết ghi nhớ hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc phối hợp đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

d) Trên cơ sở nội dung ký kết ghi nhớ hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, khẩn trương hoàn thành Đề án Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị cho cán bộ, công chức, viên chức và đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương mình.

Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và kịp thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

PV